Anasayfa
Anasayfa Hizmetlerimiz Neden Simülasyon Referanslarimiz Iletisim

 

Yönetim Simülasyonlarımız gerçek iş hayatının şartlarını yansıtarak, kurum içinde birbirinden bağımsız gibi görünen fakat aslında bir bütün olarak çalışan fonksiyonlar arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu, operasyonel kararların hangi parametrelere karşı duyarlı olduğunu, değişen koşullara nasıl tepki verdiğini inceleme ve anlama olanağı verir.

Faklı alanlara yönelik hazırlanmış iş yönetim simülasyonlarımız, kuruma özel olarak kurgulanarak eğitim programlarımızda, motivasyon toplantılarında, değerlendirme merkezlerinde ve işe alımlarda kullanılır.

Simülasyon Yöntem Uygulama Şekli Kullanım Alanı
    Sınıfiçi Online  
İş Yönetim Simülasyonu Basic Web tabanlı
İş Yönetim Simülasyonu Executive Web tabanlı
Satış Yönetim Simülasyonu Web tabanlı
Şube Yönetim Simülasyonu Board + Bilgisayar  
Finans Yönetim Simülasyonu Board + Bilgisayar  


    başa dön  

 

İş Yönetim Simülasyonu_Basic

“İş Yönetim Simülasyonu_Basic” tam rekabet ortamında temel ticari faaliyetlerin tecrübe edildiği, web tabanlı yönetim simülasyonudur. Simülasyon, yaşatılmak istenen senaryolar çerçevesinde kuruma ve sektöre göre özel olarak kurgulanır.

İçerik: 

Büyüme ve karlılık hedefleri doğrultusunda yatırım, ürün gamı, fiyatlandırma, tanıtım, satış organizasyonu, ödeme-tahsilat politikaları ve ürün iyileştirme/geliştirme konularında oyun boyunca alınan kararlarla, gerçek hayattaki ticari uygulamalar tam rekabet ortamında tecrübe edilir.

Yöntem:

Katılımcılar, belirledikleri strateji ve politikalarla pazar dinamikleri içerisinde karlı ve büyüyen bir şirket yaratmayı hedeflerler. Farklı tecrübe ve bilgi birikimine sahip katılımcılar birbirleriyle rekabet ederek en iyi olmak için çalışırlar. Her faaliyet yılı için yeni kararlar almadan önce, önceki yılların faaliyet raporlarını, pazar bilgilerini ve ekonomik öngörüleri analiz eder, rakiplerine karşı yeni taktikler geliştirirler.


Uygulama seçenekleri:

 • Sınıfiçi
 • Online
 • Bireysel
 • Takım Olarak


Kullanım Alanı:

 • Eğitim Programları
 • Değerlendirme Programları (Assessment)
 • Motivasyon Toplantıları
 • İşe Alım


“Tüm sektörlere uygulanabilir.”

 

    başa dön  

 

İş Yönetim Simülasyonu_Executive

Bu program, şirket yönetimindeki temel fonksiyonların web tabanlı sanal ortamda tecrübe edilmesini sağlayarak karar alma süreçleri ile ilgili farkındalık yaratmayı hedefler. Simülasyon, yaşatılmak istenen senaryolar çerçevesinde kuruma ve sektöre göre özel olarak kurgulanır.

İçerik: 

Simülasyonda katılımcılar 10 temel yönetim fonksiyonunu aldıkları kararlarla yönetme becerisini gösterirler.

 • Yatırım Stratejileri: Yatırım alanlarına karar verilir.
 • Pazar Stratejileri: Faaliyet gösterilecek pazarlara karar verilir.
 • Ürün Yönetimi: Pazarlarda hangi ürünlerin veya hizmetlerin satılacağına karar verilir ve ürün yönetimi için yatırım kararları alınır.
 • Satış Hedefleri: Her Pazar için satış hedefleri belirlenir.
 • Tedarik Yönetimi: Tedarikçi seçimi ve çalışma şartlarına karar verilir.
 • Fiyatlandırma: Ürün/Hizmet fiyatlarına ve tahsilat vadelerine karar verilir.

 

 • Reklam-Tanıtım: Marka ve ürün/hizmet tanıtımları için çeşitli reklam-tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilir.
 • Organizasyon: Kadrolara, çalışan sayısına, ücretlere ve eğitim bütçesine karar verilir.
 • Finansman: Nakit yönetimi yapılır, finansman arayışı gerçekleştirilir.
 • Gelir-Gider Yönetimi: Faaliyet sonuçları takip edilir. 


Uygulama seçenekleri:

 • Sınıfiçi
 • Online
 • Bireysel
 • Takım Olarak


Kullanım Alanı:

 • Eğitim Programları
 • Değerlendirme Programları (Assessment)
 • Motivasyon Toplantıları
 • İşe Alım


“Tüm sektörlere uygulanabilir.”

 

    başa dön  

 

Satış Yönetim Simülasyonu

Satış yönetiminin temel fonksiyonları olan hedef yönetimi, müşteri yönetimi, takım yönetimi, bütçe yönetimi ve zaman yönetiminin web tabanlı sanal ortamda tecrübe edilmesi sağlanarak farkındalık yaratmak hedeflenir.

İçerik: 

Simülasyonda katılımcılar 5 temel yönetim fonksiyonunu aldıkları kararlarla yönetme becerisini gösterirler.

 • Hedef Yönetimi: Mevcut durumu analiz edilerek, kurum hedefleriyle uyumlu satış hedefleri belirlenir.
 • İnsan Yönetimi: Takım oluşturma, görevlendirme, özlük hakları, liderlik ve çalışanların gelişimiyle ilgili planlama yapılır.
 • Müşteri Yönetimi: Mevcut ve potansiyel müşteriler sınıflandırılarak, çalışma şartları ve ilişki yönetimi ile ilgili kararlar alınır.
 • Bütçe Yönetimi: Satış bütçesi dahilindeki giderler planlanır.
 • Zaman Yönetimi: Alınan her karar ve gerçekleştirilen her eylemin çalışma süreleri planlanır ve yönetilir.Uygulama seçenekleri:

 • Sınıfiçi
 • Online
 • Bireysel
 • Takım Olarak


Kullanım Alanı:

 • Eğitim Programları
 • Değerlendirme Programları (Assessment)
 • İşe Alım


“Tüm sektörlere uygulanabilir.”

 

    başa dön  

 

Şube Yönetim Simülasyonu

Banka hedefleri doğrultusunda şube faaliyetlerini planlamak, mevduat toplamak, kredi vermek gibi şubeciliğin temelini oluşturan operasyonel kararlar, simülasyon ortamında tecrübe edilir. Hedef, rekabet ortamında doğru kararlarla belli bir iş hacmini yakalayıp, karlı olmayı başarabilmektir.

İçerik: 

Katılımcılar 7 temel faaliyet fonksiyonunu aldıkları kararlarla yönetme becerisini gösterirler.


 • Şube: Şube büyüklüğüne ve çalışan sayısına karar verilir.
 • Mevduat: Faiz oranına ve mevduat vadesine karar verilir.
 • Krediler: Bireysel ve kurumsal müşterilerin kredi talepleri değerlendirilir, getiri ve risk analizi yapılır ve faiz oranları belirlenir.
 • Şubeler Cari: Nakit giriş ve çıkışlarına bağlı olarak oluşan kasa durumuna göre şubeler cari hesabı yönetilir.
 • Gider Yönetimi: Şubenin operasyonel giderleri takip edilir.
 • Faiz Reeskontu: Her dönem sonunda faiz gelir ve giderlerinin reeskontları takip edilir, tahsilat ve ödemeler yapılır, bunlarla ilgili kayıtlar gerçekleştirilir.
 • Müşteri Yönetimi: Müşteri ile düzenli iletişim sağlanarak sürekli bilgi akışı oluşturulur.Uygulama seçenekleri:

Simülasyon sınıf ortamında gerçekleştirilir. Simülasyonda özel olarak hazırlanmış mesajlaşma programı, bilgi giriş ekranları, board ve çeşitli materyaller kullanılır.  

 • Sınıfiçi
 • Takım Olarak


Kullanım Alanı:

 • Eğitim Programları
 • Değerlendirme Programları (Assessment)

 

 

    başa dön  

 

Finans Yönetim Simülasyonu

Temel ticari ve finansal kararların alındığı, iş süreçlerinin yönetildiği ve bunların neticesinde çıkan sonuçların değerlendirildiği simülasyondur. Simülasyonda maliyetler, giderler, risk, paranın zaman değeri, karlılık, nakit akışı, işletme sermayesi yönetilir ve mali tabloların yorumlanması sağlanır.

İçerik: 

A. Karar Alanları

 • Satınalma: Stok seviyesi, tedarikçi seçimi, satınalma fiyatı, ödeme vadesi
 • Satış: Müşteri seçimi, teklif miktarı, teklif fiyatı, tahsilat vadesi
 • İdari Merkez: Depo/Mağaza, araç sayısı, personel sayısı, kiralama-satınalma opsiyonu
 • Finans: Sermaye miktarı, krediler


B. Süreç Yönetimi

 • Tedarikçi siparişlerinin takibi
 • Satış ihalelerinin takibi
 • Alacakların takibi
 • Borçların takibi
 • Banka kredilerin takibi
 • Operasyonel giderlerin takibi


Uygulama seçenekleri:

Simülasyon sınıf ortamında gerçekleştirilir. Simülasyonda özel olarak hazırlanmış bilgi giriş ekranları, board ve çeşitli materyaller kullanılır.

 • Sınıfiçi
 • Takım Olarak


Kullanım Alanı:

 • Eğitim Programları
 • Değerlendirme Programları (Assessment)


“Tüm sektörlere uygulanabilir.”

 

    başa dön  

 

Demo ister misiniz?
     
Copyright © İyosim Yönetim Teknolojileri Ltd. Şti.
design & development: RejavuAnasayfa